2012 Yılı KİK 22/d Doğrudan Temin Limitleri

2012 YILI DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ

d)(2012 Yılı İçin) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 43.228,- TL (Kırküçbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), *, diğer idarelerin 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası),

Doğrudan temin
Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d)(2012 Yılı İçin) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 43.228,- TL (Kırküçbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), *, diğer idarelerin 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası),
aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.> 2012 Yılı Eşik Değer ve Parasal Sınırlar Tebliği Orjinal Resmi Gazete İçin Tıklayınız <-

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

24 Ocak 2012 SALI

Sayı : 28183

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.849.426,- TL (Beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirası), 6.629.154,- TL (Altımilyon altıyüzyirmidokuzbin yüzellidört Türk Lirası),

2- 8 inci maddenin;

(a) bendinde belirtilen 699.270,- TL (Altıyüzdoksandokuzbin ikiyüzyetmiş Türk Lirası), 792.482,- TL (Yediyüzdoksanikibin dörtyüzsekseniki Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.165.451,- TL (Birmilyon yüzaltmışbeşbin dörtyüzellibir Türk Lirası), 1.320.805,- TL (Birmilyon üçyüzyirmibin sekizyüzbeş Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 25.640.021,- TL (Yirmibeşmilyon altıyüzkırkbin yirmibir Türk Lirası), 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyon elliyedibin sekizyüzotuzbeş Türk Lirası),

3- 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 86.460,- TL (Seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası),

(2) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 86.460,- TL (Seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası),

(3) nolu alt bendinde belirtilen 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası),

4- 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 127.154,- TL (Yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Lirası), 144.103,- TL (Yüzkırkdörtbin yüzüç Türk Lirası),

5- 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 38.144,- TL (Otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası), 43.228,- TL (Kırküçbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), 12.709,- TL (Onikibin yediyüzdokuz Türk Lirası), 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası),

6- 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 254.315,- TL (İkiyüzellidörtbin üçyüzonbeş Türk Lirası), 288.215,- TL (İkiyüzseksensekizbin ikiyüzonbeş Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 576.629,- TL (Beşyüzyetmişaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk Lirası), 653.493,- TL (Altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirası), 1.152,- TL (Bin yüzelliiki Türk Lirası), 1.305,- TL (Bin üçyüzbeş Türk Lirası), 1.153.259,- TL (Birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirası), 1.306.988,- TL (Birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası), 2.305,- TL (İkibin üçyüzbeş Türk Lirası), 2.612,- TL (İkibin altıyüzoniki Türk Lirası), 3.458,- TL (Üçbin dörtyüzellisekiz Türk Lirası), 3.918,- TL (Üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beşyüzotuzikibin beşyüzdoksandokuz Türk Lirası), 13.069.894,- TL (Onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Lirası), 23.065.198,- TL (Yirmiüçmilyon altmışbeşbin yüzdoksansekiz Türk Lirası), 26.139.788,- TL (Yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası), 4.612,- TL (Dörtbin altıyüzoniki Türk Lirası), 5.226,- TL (Beşbin ikiyüzyirmialtı Türk Lirası),

7- 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 141.143,- TL (Yüzkırkbirbin yüzkırküç Türk Lirası), 159.957,- TL (Yüzellidokuzbin dokuzyüzelliyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1/2/2012 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Ek:

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN

BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31/1/2012 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR
1/2/2012 – 31/1/2013 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

EŞİK DEĞERLER
EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL
TL

699.270
792.482

1.165.451
1.320.805

25.640.021
29.057.835

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL
TL

5.849.426
6.629.154

MADDE 13 (b)

76.291
86.460

152.588
172.927

1.271.609
1.441.114

MADDE 21 (f)

127.154
144.103

MADDE 22 (d)

38.144
43.228

12.709
14.403

MADDE 53 (j)/1

254.315
288.215

MADDE 53 (j)/2

576.629
653.493

1.152
1.305

1.153.259
1.306.988

2.305
2.612

3.458
3.918

11.532.599
13.069.894

23.065.198
26.139.788

4.612
5.226

MADDE 62 (h)

141.143
159.957

doğrudan temin
doğrudan temin limiti
doğrudan temin limitleri
2012 doğrudan temin limiti
22 d limiti
2012 yılı doğrudan temin limiti
doğrudan temin limiti 2012
2012 doğrudan temin limiti
eşik değer
kik eşik değerler 2012
doğrudan temin 2012 limiti
doğrudan temin limitleri 2012
eşik değerler
2012 doğrudan temin üst limiti
2012 yılı doğrudan temin miktarı
2012 parasal sinirlar
doğrudan temin
doğrudan temin eşik değer
doğrudan temin limit
doğrudan temin sınırı
harcama yetkilisi limitleri
işyeri hekimliği yönetmeliği
k.i.k doğrudan temin
kik limitleri
2012 yeniden değerleme
2012 yılı 22 d doğrudan temin limiti
2012 yılı 22/d alım limitleri
2012 yılı 22/d parasal limitler
2012 yılı doğrudan temin
2012 yılı doğrudan temin sınırı
2012 yılı ihale parasal limitleri
2012 yılı kasa limitleri
2012 yılı kik eşik değerleri
2012 yılı kik limitleri
2012 yılı parasal limitler
2012 yili doğrudan temin limiti
2012 yili kabahatler kanunu
21 d doğrudan temin limiti
21 f eşik değer
22 d doğrudan temin limiti
22 d göre doğrudan temin üst limit ne kadar
22 d limitleri
22 doğrudan temin 2012 limit fiyatı
22-d doğrudan temin
22-d limiti
22/d alt limiti
22/d üst limiti
22d doğrudan temin limiti tl
22d limit
dogr udan alim üst limiti
doğrudan alım limitleri
doğrudan limitler
doğrudan temin 2012
doğrudan temin 2012 limiti
doğrudan temin 22 d limiti
doğrudan temin ihale limiti
doğrudan temin limit 2012
doğrudan temin limiti en son
doğrudan temin oranları 2012
doğrudan temin parasal limitler 2012
doğrudan temin sınırı 2012
doğrudan temin sınırlar
doğrudan temin üst limiti
doğrudan temin üst limiti 2012
doğrudan temin üst sınırı
doğrudan temn limiti

.

teşekkürler bilgilerinizden yararlanıyoruz.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu Bağlantılar