2011 YILI KİK EŞİK DEĞER, PARASAL LİMİTLER , DOĞRUDAN TEMİN LİMİTLERİ VE İHALE PARASAL SINIRLAR BELİRLENDİ


> 2012 PARASAL LİMİTLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2011 yILI pARASAL lİMİTLER
23 Ocak 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27824

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası), 5.849.426,- TL (Beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirası),

2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

(a) bendinde belirtilen 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası), 699.270,- TL (Altıyüzdoksandokuzbin ikiyüzyetmiş Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası), 1.165.451,- TL (Birmilyon yüzaltmışbeşbin dörtyüzellibir Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası), 25.640.021,- TL (Yirmibeşmilyon altıyüzkırkbin yirmibir Türk Lirası),

3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 76.291,- TL (yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası),

(2) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 76.291,- TL (yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası),

(3) nolu alt bendinde belirtilen 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası),

4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası), 127.154,- TL (Yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Lirası),

5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), 38.144,- TL (Otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası), 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirası), 12.709,- TL (Onikibin yediyüzdokuz Türk Lirası),

6- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 233.596,- TL (İkiyüzotuzüçbin beşyüzdoksanaltı Türk Lirası), 254.315,- TL (İkiyüzellidörtbin üçyüzonbeş Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 529.650,- TL (Beşyüzyirmidokuzbin altıyüzelli Türk Lirası), 576.629,- TL (Beşyüzyetmişaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk Lirası),1.059,- TL (Bin ellidokuz Türk Lirası), 1.152,- TL (Bin yüzelliiki Türk Lirası), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin üçyüz Türk Lirası), 1.153.259,- TL (Birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirası), 2.118,- TL (İkibin yüzonsekiz Türk Lirası), 2.305,- TL (İkibin üçyüzbeş Türk Lirası), 3.177,- TL (Üçbin yüzyetmişyedi Türk Lirası), 3.458,- TL (Üçbin dörtyüzellisekiz Türk Lirası), 10.593.000,- TL (Onmilyon beşyüzdoksanüçbin Türk Lirası), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beşyüzotuzikibin beşyüzdoksandokuz Türk Lirası), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenaltıbin Türk Lirası), 23.065.198,- TL (Yirmiüçmilyon altmışbeşbin yüzdoksansekiz Türk Lirası), 4.237,- TL (Dörtbin ikiyüzotuzyedi Türk Lirası), 4.612,- TL (Dörtbin altıyüzoniki Türk Lirası),

7- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası), 141.143,- TL (Yüzkırkbirbin yüzkırküç Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulmuş olan idareler ise bütçe sınıflandırması bakımından aynı statüye sahip diğer idarelerin tabi oldukları eşik değerleri uygulayacaklardır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Ek:

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN

BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI

DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31.01.2011 TARİHİNE KADAR UYGULANAN

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
01.02.2011 – 31.01.2012 DÖNEMİNDE UYGULANACAK

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

EŞİK DEĞERLER
EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL
TL

642.299
699.270

1.070.498
1.165.451

23.551.044
25.640.021

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL
TL

5.372.854
5.849.426

MADDE 13 (b)

70.076
76.291

140.157
152.588

1.168.007
1.271.609

MADDE 21 (f)

116.795
127.154

MADDE 22 (d)

35.037
38.144

11.674
12.709

MADDE 53 (j)/1

233.596
254.315

MADDE 53 (j)/2

529.650
576.629

1.059
1.152

1.059.300
1.153.259

2.118
2.305

3.177
3.458

10.593.000
11.532.599

21.186.000
23.065.198

4.237
4.612

MADDE 62 (h)

129.644
141.143

23.01.2011 TARİHLİ RESMİ GAZETE http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2011/01/20110123-5.htm

2011 yılı kik eşik değer, 2011 yılı kik ilan süreleri, 2011 yılı kik 21/ pazarlık limiti, 2011 yılı kik doğrudan temin limiti

21/b

21/b ile yapılcak bir ihalede, davet edilmediği halde ihaleye katılmak isteyen birisine(gerçek/tüzel) döküman satışı yapılabilirmi, dolayısıyla ihaleye girmesi sağlanırmı?
teşekkürler

21.b

KİK 21.b pazarlık Usulüne göre yapılan ihalede limit varmıdır. 21.f limiti 21.b uygulanması zorunlumudur.

Mustafa bey

4734 KİK 21/b alımlarda kıstas aşağıdaki gibi sayılmıştır.Herhangi bir parasal limit sözkonusu değildir.
21/b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

21/b

21/b ile yapılcak bir ihalede, davet edilmediği halde ihaleye katılmak isteyen birisine(gerçek/tüzel) döküman satışı yapılabilirmi, dolayısıyla ihaleye girmesi sağlanırmı?
teşekkürler

21/b ihalelere davet edilmeden istekli olunabilirmi hk.

kamu ihale kanunun 4/7/2012 - 6353/28 md. ialn yapılmayan ihalelerde ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır hükme baglanmıstır

21.b

KİK 21.b pazarlık Usulüne göre yapılan ihalede limit varmıdır. 21.f limiti 21.b uygulanması zorunlumudur.

21/b

21/b ile yapılcak bir ihalede, davet edilmediği halde ihaleye katılmak isteyen birisine(gerçek/tüzel) döküman satışı yapılabilirmi, dolayısıyla ihaleye girmesi sağlanırmı?
teşekkürler

21.b

KİK 21.b pazarlık Usulüne göre yapılan ihalede limit varmıdır. 21.f limiti 21.b uygulanması zorunlumudur.

21-b pazarlıkta limit yoktur,

21-b pazarlıkta limit yoktur, 21-f limiti 21-b ye uygulama zorunluluğu hiç yoktur.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu Bağlantılar