EKAP Gerçek/Tüzel Kişi Kayıtlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

EKAP Gerçek/Tüzel Kişi Kayıtlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
EKAP ‘a Kayıt ve Protokol İşlemleri
Kayıt İşlemleri

1

EKAP’a kayıt olmak ücretli midir?

EKAP’a kayıt olmak ücretsizdir. Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2

İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıl olacaktır?

Gerçek ve tüzel kişiler EKAP üzerinden kayıtlarını yaparak protokol çıktılarını alacaklardır. Gerçek/tüzel kişiler ıslak imzalı ve kaşeli olarak yetki belgeleriyle birlikte elden veya posta ile Kuruma ulaştıracaklardır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarına onay verecektir. Onay işleminden sonra gerçek ve tüzel kişiler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirileceklerdir. Gerçek/tüzel kişilerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP'a giriş yapabilecekler ve yeni kullanıcı oluşturabileceklerdir.

3

Gerçek veya tüzel kişilerin Kamu İhale Bültenine erişebilmeleri için EKAP'a kayıt olmaları gerekmekte midir?

Hayır, Kamu İhale Bültenini görüntüleyebilmek için gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olmaları gerekli değildir. EKAP'ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr/ekap/Default.aspx) "Günlük Bültenler" menüsünden "Günlük Bülten Arşivi (PDF) / İndirme" sekmesi tıklanarak, günlük bültenlere ulaşılabilir.

4

Gerçek ve tüzel kişi kayıtlarında iletilecek olan vekâletnamelerde “EKAP için imza yetkisi verilmiştir” ibaresinin eklenmesine gerek var mıdır?

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere teklif verme yetkisi varsa bu yeterli olacaktır. Ayrıca EKAP için yetki verilmesine gerek yoktur.

5

Gerçek veya tüzel kişilerin ihale dokümanını satın alabilmeleri veya teklif verebilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları zorunlu mudur?

Gerçek veya tüzel kişilerin ihale dokümanını idareden satın almaları, kağıt bazlı tekliflerini zarf içinde ilgili idareye vermeleri ve ihaleyi kazanmaları halinde haklarında idarelerce EKAP'tan teyit alınabilmesi için EKAP'a kayıt olmaları zorunlu değildir.

6

Kamu Satın Alma Platformunda (KSP) kaydı bulunan isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP'a tekrar kayıt yaptırması gerekmekte midir?

Evet, bu isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP'a kayıt yaptırması gerekmektedir.

7

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) idare kayıtlarını yaptıktan sonra, EKAP üzerinden tüzel kişi (istekli) kaydı da yapabilir mi?

Evet, yapabilirler. KİT ve BİT'ler Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlarda EKAP'a idare olarak giriş yapacaklar ve ihale dokümanlarını EKAP aracılığı ile oluşturacaklardır. Aynı zamanda başka bir idarenin ihalesine istekli olarak teklif verebileceklerdir. Bu yüzden EKAP gerçek ve tüzel kişi kayıtlarında bu durumdaki BİT, KİT ve diğer kamu organizasyonları için "Kurum Kuruluş" seçeneği yer almaktadır.

8

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) tüzel kişi olarak kayıtlarını yaptıklarında ek evrakları göndermeleri gerekmekte midir?

Evet, tüzel kişi olarak kayıtlarının tamamlanabilmesi için istekli protokollerini ticari sicil kaydı, imza sirküsü gibi ek evraklarla birlikte Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

9

(*) işaretli alanlar ne anlama gelmektedir/Doldurulması zorunlu alanlar nelerdir?

(*) Tek yıldız işaretli alanlar :
Bir sonraki adıma geçebilmeniz için doldurulması gereken zorunlu alanları göstermektedir.

(**) Çift yıldız işaretli alanlar : BİT'lerde ortaklığı bulunan yerel idare sayısı birden fazla olabilmektedir. Bu durumda BİT kayıtlarında "İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdare" başlığı altındaki alanlar tercihe bağlı olarak doldurulur. Eğer İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdareye ait bilgiler doldurulacaksa "Türü(Belediye Türü)", "İli", "Adı", "Oranı" alanları doldurulmadan kayıt yapılamaz.

(***) Üç yıldız işaretli alanlar : "Elektronik Kamu Alımları Platformu II. Sorumlusu" başlığı altındaki alanlar tercihe bağlı doldurulur. Eğer EKAP II. Sorumlusu girişi yapılacaksa "TC Kimlik No", "Doğum Tarihi", "Adı", "Soyadı", "Elektronik Posta Adresi", "Unvan" ve en az bir adet telefon numarası doldurulmadan kayıt yapılamaz.

10

Tıbbi cihaz alımlarında doğrudan temin işlemlerinde EKAP için hangi program kullanılmalıdır?

KiK İhale Bildirimi Yazılımı kullanılmalıdır. Bu programa http://www.titubb.org sayfasından ulaşılabilir.

Protokol İşlemleri

1

Protokolde belirtilen imza atmaya yetkili kişiler kimlerdir?

Gerçek kişiler(şahıs firması), şahsın kendi imzası ile veya şahıs adına vekaleten yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından; Tüzel kişiler(şirketler) ise ortaklar kurulunda alınan kararla seçilen müdür/müdürler veya şirket adına vekaleten yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişiler protokolde imza atmaya yetkili olarak belirtilmelidir.

Not: Protokolde 3 imza yeri açılmış olup bu alanların hepsine imza atılması zorunlu değildir. En az 1 imza bulunması yeterlidir, üçten fazla olması halinde protokol sayfalarındaki uygun boş alanlar kullanılabilir.

2

Protokollerin ne zamana kadar imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir?

Protokollerin en kısa zamanda ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak Kamu İhale Kurumu'na posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir. Protokolün elektronik ortamda hazırlanmasını takiben 30 gün içinde protokolün ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak posta ile veya elden Kamu İhale Kurumuna ulaşmaması durumunda kayıtların tekrar yapılması gerekecektir.

3

Protokol ekinde hangi belgelerin gönderilmesi gerekmektedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin protokolde belirtildiği gibi aşağıda detayları verilen belgeleri protokol ekinde göndermeleri gerekmektedir.

Gerçek kişi olması halinde;

Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
Noter tasdikli imza beyannamesi,
Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde;

İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.
4

İmzalı protokollerinin hangi adrese gönderilmesi gerekmektedir?

Protokoller, Kurumun aşağıda belirtilen adresine elden veya posta ile ulaştırılmalıdır:
Kamu İhale Kurumu
Elektronik İhale Dairesi
Mevlana Bulvarı ( Konya Yolu ) No:186
06520 Balgat / ANKARA

5

EKAP’a kayıt için gereken evraklar Kuruma gönderildikten sonra, protokol durumunu takip edilmesi için gereken protokol numarası nasıl bulunabilmektedir?

Sisteme giriş yapmadan önce, ana sayfada “Sorgulama İşlemleri” menüsünün altında “Protokol Numarası Hatırlama” bölümü bulunmaktadır. Açılan ekranda istenilen bilgileri doldurup “Gönder” butonuna basınız. EKAP tarafından platform sorumlularınızın e-posta adreslerine protokol numarası ve protokolün durumu hakkında gönderilecek olan e-posta ile bilgi edinebilirsiniz.

6

Protokol durum izleme menüsünden protokolün onaylandığı görülmektedir. Ancak e-posta adresi yanlış yazıldığı için şifre oluşturma e-postasını alınamamaktadır. Nasıl bir yol izlenmelidir?

Onaylanmış protokolünüzün, platform sorumluları e-posta adres değişikliğini yapabilir. Kayıt İşlemleri menüsü altında “Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme” bölümüne girerek, güvenlik bilgilerinizi doldurunuz. Sayfanın en alt kısmında, “E-Posta Adres Değişikliği” bölümünü kullanarak yeni e-posta adresinizi yazınız. Girmiş olduğunuz e-posta adresinize EKAP tarafından aktivasyon e-postası gönderilecektir.

7

Protokol onaylandığına dair e-posta alınmasına rağmen, aktivasyon e-postası gelmediği durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

Kayıt işlemleri menüsü altında “Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme” menüsünde, gerekli güvenlik bilgilerini doldurduktan sonra açılan sayfanın altından “tekrar e-posta gönder” alanı kullanılarak şifre postasının tekrar size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca 444 0 545 EKAP Etkileşim Merkezini arayarak protokol tanımı yapılmış olan kişilerin TC kimlik numarasını vererek aktivasyon e-postasının tekrar iletilmesini talep edebilirsiniz.

8

Protokol onaylandıktan sonra yeni bir imza yetkilisi nasıl eklenebilmektedir?

Bu işlemi yapmaya “platform sorumlusu” kullanıcısı yetkilidir. Platform sorumlusu, “Platform İşlemleri” menüsü altında mevcut, “İmza Yetkilisi Ekleme/ Güncelleme” bölümü ile yeni imza yetkilisini ekleyebilir. Ancak imza yetkilisi olarak eklenen kişilere ait yetkilendirme belgelerinin EKAP tarafından hazırlanan standart yazı ekinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Bu standart yazı, kullanıcı ekleme işleminin son aşamasında onayınızla beraber otomatik olarak oluşacaktır.

9

Protokol onaylandıktan sonra değişiklik olduğunda ne yapılması gerekmektedir?

Protokollerle ilgili değişiklikleri içeren süreç aşağıdaki gibidir ;

Protokol
Protokolün EKAP aracılığı ile hazırlanması ancak henüz Kuruma gönderilmemesi halinde

Protokolün Kuruma gönderilmesi ancak henüz Kurum tarafından onaylanmaması halinde

Protokolün Kurum tarafından onaylanması halinde

Değişiklik Halinde

Protokol EKAP’ta yeniden hazırlanıp Kuruma gönderilebilecek.

Protokolün Kurum tarafından onaylanması beklenecek. Onaylandıktan sonra EKAP’a giriş yapılarak protokolde değişiklik yapılabilir.

EKAP’a giriş yapılarak protokolde değişiklik yapılabilir.

10

Şifrenin unutulması, yanlış hatırlanması veya giriş aşamasında hatalı şifre girilmesi durumlarında nasıl bir yol izlenmelidir?

Şifre giriş ekranındaki “şifremi unuttum” alanından sisteme kayıtlı TC Kimlik No ve e-posta adresinizi girerek aktivasyon e-postasını alabilirsiniz ya da şifrenizin yeniden oluşturulması için 444 0 545 nolu Etkileşim Merkezimizi arayabilirsiniz.

Kullanıcı Rol ve Yetkileri

1

Platform sorumlusu kimler olmalı?

Gerçek veya tüzel kişi bünyesinde ihale işlemlerini yürüten birimde çalışan bir personel (yetkili olması gerekmiyor) platform sorumlusu olarak belirlenebilir.

2

İsteklinin platform sorumlusunun değişmesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Eski platform sorumlusu olan isteklinin TC Kimlik numarası ve şifresi ile sisteme girilir. “Platform İşlemleri” menüsünün altından “Kullanıcı Ekleme” menüsünden yeni kullanıcı ekleyerek “İstekli Satış Sorumlusu” rolü verilir. Eklenen yeni kullanıcı kendi TC Kimlik numarası ve oluşturduğu şifresi ile sisteme girerek, diğer kullanıcının hesabını, kullanıcılarım menüsünden kapalı konumunda getirebilir.

3

Gerçek veya tüzel kişilerin platform sorumlularının değişikliği, platform sorumlularına ait iletişim bilgilerinin değişikliği, e-posta adresinin değişikliği ve buna bağlı olarak aktivasyon e-postalarını alamamaları gibi durumlarda nasıl bir yol izlenmelidir?

Platform sorumlularının değişikliği veya iletişim bilgilerinin değişmesi gibi işlemleri, gerçek veya tüzel kişiler EKAP üzerinden yapabileceklerdir. Bu konuda Kuruma yazılı başvuru yapılmaması rica olunur. E-posta adresinin değişikliği, e-posta adresinin yanlış girilmesi ve bunun sonucunda aktivasyon e-postalarını alamayan kullanıcılar için "Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme" ekranlarından e-posta adres değişikliğini kendileri yapabilecekler ve yeni oluşturdukları e-posta adreslerine aktivasyon e-postaları tekrar gönderilecektir. Bu şekilde EKAP'a giriş yapabilecekler.

4

EKAP'ta hangi kullanıcı rolleri vardır ve bu rollerin yetkileri nelerdir?

EKAP'a kayıtlı her kullanıcıya bir rol atanması gerekmektedir. İdare protokolü hazırlanırken tanımlanan platform sorumluları tarafından yeni kullanıcılar eklenmekte ve bu kullanıcılara roller atanmaktadır. EKAP'ta idare kullanıcılarına atanabilecek roller ve yetkileri şunlardır:

ROL
YETKİ

İstekli Standart Kullanıcı

İhale Arama İşlemleri, İstekli Tebligat İşlemleri, İhale Bilgilendirme Servisi İşlemi, İstekli Bülten Sorgulama ve İşlemleri, İlan Arama İşlemleri.

İstekli Platform Sorumlusu

İstekli İhale İşlemleri, Teklif İşlemleri, Gerçek/Tüzel Kişi Bilgileri Güncelleme, İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme ve Evrak Takibi, İmza Yetkilileri Listesi Kullanıcı Tanımlama ve Yetki İşlemleri, İlan Sorgulama İşlemleri, İstekli Tebligat İşlemleri, İhale Bilgilendirme Servisi İşlemi, İstekli Bülten Sorgulama ve İşlemleri, İhale Arama İşlemleri.

İstekli İmza Yetkilisi

İstekli İhale İşlemleri, İlan Sorgulama İşlemleri, İş Ortaklığı İşlemleri, Konsorsiyum İşlemleri, İstekli Teklif İşlemleri, İstekli Tebligat İşlemleri, Gerçek/Tüzel Kişi Bilgileri Güncelleme, İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme ve Evrak Takibi, İmza Yetkilileri Listesi, Bülten İşlemleri, İlan Arama İşlemleri.

İhale Öncesi İşlemler
1

Güvenli elektronik imzaları kimler almalıdır?

Güvenli elektronik imzayı münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilerin alması gerekmektedir.

2

E-imzayı kimler almalıdır? Şahıs adına mı firma adına mı alınmalıdır?

E-imza şahıs adına alınır. 5070 sayılı kanun uyarınca tüzel kişilik adına e-imza alınması mümkün değildir.

3

Firmalar e-imza / m-imza ile doküman indirildikten sonra ihale dokümanı satın almış sayılmakta mıdır? Herhangi birinin e-imzası / m-imzası EKAP sisteminde kullanılabilir mi?

E-imza / m-imza ile EKAP sisteminden doküman indirildikten sonra doküman satın alınmış sayılır. İdareden para ile doküman satın almaya gerek kalmaz. EKAP sistemine giriş yapan imza yetkilisi sadece kendi e-imzasını / m-imzasını kullanarak doküman indirebilir. EKAP’a giriş yapan kullanıcı, başkasının e-imzası/ m-imzası ile doküman indiremez.

4

E-imza / m-imza ile aynı kullanıcı, aynı tüzel kişilik adına kaç kez doküman indirilebilir?

Aynı kullanıcı, aynı tüzel kişilik adına sadece bir kez e-imza / m-imza kullanarak doküman indirebilir.
Ancak, ihtiyaç halinde ihale dokümanları e-imza / m-imza kullanmadan da indirilebilmektedir.

5

E-imza / m-imza ile doküman indirilmek istendiğinde ihale dokümanı görüntülenemiyor. İhalenin ilanı yayımlanmış durumda. Bunun sebebi nedir?

İdarenin teknik şartnamesi 40 MB’ ı geçmiş ise e-imza / m-imza ile ihale dokümanı indirilemez. Çünkü idare 40 MB’ a kadar olan dokümanı EKAP’a yükleyebilir. Bu durumda firmanın ihale dokümanını idareden satın alması gerekir.

6

E-imza / m-imza ile doküman indirdikten sonra, ihale dokümanı satın almış sayıldığımızı nereden kontrol edebiliriz?

E-imza / m-imza ile doküman indirildikten sonra, “İhale İşlemleri” menüsü altında “E-imza/M-imza İndirme Tutanak Çıktısı” menüsünde dokümanı e-imza / m-imza kullanılarak indirilmiş ihalelere yönelik sorgulama yapılabilir. İdareler dokümanı indirenlerin tam listelerini görebilmektedirler.

7

Güvenli elektronik imza almaya neden gerek vardır?

İlgili duyuru metni: Duyuru Metni
Elektronik İmza Hizmeti Sağlayan Mobil İletişim Operatörleri

8

Güvenli elektronik imza nereden temin edilebilecektir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sitesinde yayınlanmış olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.

9

E-imza / m-imza ile doküman indiren firmalara yapılan zeyilname, şikâyet başvurusu ya da ihale ile ilgili herhangi bir değişikliğin tebligatı nasıl ulaştırılacak?

İdare zeyilname yaparsa, e-imza / m-imza ile doküman indirenlere bildirim e-postası EKAP aracılığı ile idare tarafından gönderilir. Tebligatlara, “Platform İşlemleri” menüsü altından “Tebligat İşlemleri” ile ulaşabilir. Ayrıca, EKAP üzerinden yapılan tebligat kamu ihale mevzuatına göre tek başına yeterli değildir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre (İmza karşılığı elden, İadeli taahhütlü mektupla, Elektronik ortamda) tebligatın da ayrıca yapılması gerekmektedir.

10

Tıbbi cihaz alımlarında teklif değerlendirme aşamasında EKAP'a yüklenen dokümanın oluşturulabilmesi için hangi program kullanılmalıdır?

Bu dosya sözleşmenin imzalandığı firma tarafından www.titubb.org adresindeki IBY ( İhale Bildirim yazılım ) programı aracılığıyla oluşturulur. Bu dosyayı idare tarafına göndermeniz gerekmektedir.

11

KIK payı yanlış/eksik yatırılmış. Bu yüzden idare sonuç formu gönderemiyor. Ne yapılmalı?

İdare olarak EKAP’a giriş yapılır ve Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama menüsü seçilir. Tahsilat arama kriterinde Tahsilat Türü “Onbindebeş Kurum Payı” seçilir ve “Ara” butonuna basılır. Tahsilat bilgilerinde Tahsilat Durumu “Tahsil Edildi” olan onbindebeş kurum payı satırında “Onbindebeş Kik Payı İade İsteği” butonuna basılır. İade isteği yapıldığında, ilgili tahsilat sözleşme gönderirken kullanılamayacaktır. İade isteği, iade başvurusu anlamına gelmemektedir. İade isteğinin gerçekleşebilmesi için Kamu İhale Kurumu –İMİD’e (İdari ve Mali İşler Dairesine) resmi yazı ile iade başvurusu yapılmalıdır. ( Faks No: 0-312- 218 4525 ) Ancak “Onbindebeş Kik Payı İade İsteği” butonuna basıldığında Tahsilat Durumu “İade Edilecek, Onay Bekleniyor” olacaktır. Bu durumda Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > Onbindebeş Tahsilatı Giriş menüsü seçilerek aynı ihale / kısım / kalem için yeni bir onbindebeş tahsilatı girişi yapılabilecektir ve bu tahsilat sözleşme gönderirken kullanılabilecektir.

12

İhaleyi bir bakışta ihale sayfasında görebiliyorum ama EKAP’tan e-imza / m-imza kullanarak indirmek istediğimde “aradığınız kriterlere uygun kayıt bulunamadı” uyarısı alıyorum. Neden?

Eğer ihale ilan yapılmamış bir ihale ise e-imza / m-imza kullanarak olarak indirilemez. İdareden dokümanın ücreti ödenerek satın alınması gerekir. Ayrıca ihalenin tarihini de kontrol etmek gerekir. İhale günü ve saati geçmiş bir ihalenin dokümanı da e-imza / m-imza kullanarak EKAP üzerinden indirilemez.

13

Daha önceden EKAP’ta “ e-imzalı indir / m- imzalı indir” butonunu gördüğüm ihale için şu anda baktığımda bu butonu göremiyorum. Neden?

İdare bu ihalede zeyilname yaptıysa ve dokümanın son halinin boyutu 40 MB’ın üzerinde “ e-imzalı indir / m- imzalı indir” butonu çıkmamaktadır. Bu durumda doküman indirecek firmaların, dokümanı ücretini ödeyerek idareden satın almaları gerekmektedir. Ayrıca ihale usulü belli istekliler arasında ise ve ön yeterlik öncesinde ihale dokümanı EKAP’tan e-imza/m-imza kullanılarak indirildiyse sistem üzerinden ön yeterlik sonrasında tekrar e-imza / m-imza ile doküman indirilmesine gerek yoktur ve bu buton görünmemektedir.

14

E-imza / m-imza ile doküman indirdiğimizde ihaleyi gerçekleştiren idare veya Kamu İhale Kurumu’na herhangi bir ücret ödeyecek miyiz?

Hayır, e-imza / m-imza ile doküman indirildiğinde Kamu İhale Kurumuna veya ihaleyi gerçekleştiren ilgili idareye herhangi bir ücret ödenmemektedir. Konuyla ilgili olarak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesine bakınız.

15

EKAP kullanıcısı birden fazla firmada imza yetkilisidir. Bu durumda e-imzanın nasıl alınması gerekmektedir?

Kullanıcı birden fazla firmada imza yetkilisi ise kendi adına alınmış bir elektronik imza ile imza yetkilisi olduğu tüm firmalarda doküman indirme işlemi yapabilecektir.

Mobil İmza
1

Mobil imza nedir?

Mobil imza, işlemlerinizi ıslak imza atarmış gibi yapabileceğiniz, elektronik ortamlarda kimliğinizi kolayca kanıtlayabileceğiniz bir servistir.

2

Nasıl alabilirim?

Turkcell veya Avea hattına sahip olan kişiler ilgili GSM şirketine mobil imza başvurusu yaparak alabilirler.

3

Mobil imzayı destekleyen bir uygulama üzerinde elektronik imza atmak istediğinizde

Uygulama ekranındaki İMZALA tuşuna basın. Bu tuşa bastığınızda, bilgiler hazırlanarak, imzalanmak üzere cep telefonu ekranınızda işlem bilgisi çıkar.
İşleme ait açıklamayı onaylamak için TAMAM'a basın.
Yaptığınız işlem için gönderilen PARMAK İZİ'ni telefon ve bilgisayar ekranından kontrol edip TAMAM'a basın.
Mobil imza şifrenizi girin ve TAMAM'a bastığınızda işleminiz imzalanır.
4

Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Turkcell Mobil İmza Sahibi iseniz;
Şifrenizi unuttuğunuz zaman, TC Kimlik numaranız ile başvuru sırasında vermiş olduğunuz anne kızlık soyadı/güvenlik kelimesinin ilk ve son harflerini aralarında boşluk bırakarak 5090’a kısa mesaj olarak göndermeniz gerekmektedir. (örneğin; 15263748591 AK) Mesajı başarılı bir şekilde gönderdikten 3 gün sonra 444 0 532 ya da 532 Turkcell Müşteri Hizmetleri tarafından aranarak kimlik teyidinden geçeceksiniz. Bu adımdan sonra yeni şifrenizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

Avea Mobil İmza Sahibi iseniz;
Avea Mobil İmza şifrenizi unutmanız durumunda Avea Müşteri Hizmetleri'ni (444 1 500) arayınız.

5

Telefonum yani SİM kartım yanımda değil, başka bir hattan mobil imzamı kullanabilir miyim?

Mobil imzanız sadece size özel SİM kartınıza tanımlı olduğu için kullanamazsınız.

Yasal Geçerlilik ve Kullanım Alanları
1

Mobil imza yasal olarak geçerli midir?

Mobil İmza hem uluslararası standartlara hem de 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygundur ve yasal olarak geçerlidir. Söz konusu yasa gereği merasime tabi işlemler (örneğin evlilik), noter işlemleri ve vekalet işlemlerinde elektronik imza kullanılamaz, bunun haricindeki tüm işlemlerde ıslak imzaya eşdeğer şekilde kullanılabilir.

2

Mobil imzayı nerede kullanabilirim?

Bankacılık işlemleri, nüfus, pasaport, vergi, sağlık, sosyal güvenlik işlemleri ve okul kayıtları gibi e-devlet uygulamalarında ve e-posta imzalamada, kurumsal uygulamalarda, uzaktan erişim kontrolünde kullanılabilir.

3

Cep telefonumu kaybedersem mobil imzamı başkaları kullanabilir mi?

Cep telefonu aracılığıyla imza atarken, cep telefonu pin kodundan ayrı olarak 6 haneli bir mobil imza şifresi kullanılmaktadır. Her imzalama işlemi için bu şifrenin girilmesi istenmektedir. Cep telefonunu kaybetseniz dahi, telefonu ele geçiren kişi bu şifreyi bilmeyeceğinden sizin adınıza imza atamaz. Her ihtimale karşı telefonunuzu kaybettiğinizde elektronik sertifikanızı iptal ettirmeniz tavsiye edilmektedir.

4

Mobil imza kullanırken aynı anda cep telefonumla görüşme yapabilir miyim?

Evet, mobil imza kullanırken aynı anda cep telefonunuzla görüşme yapabilirsiniz.

Ekap ve Mobil İmza
1

Mobil imzamı kullanarak EKAP'tan hangi dokümanları indirebilirim?

İhale Dokümanını ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik Dokümanını (Ön yeterlik Şartnamesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar vb.) indirebilirsiniz.

2

EKAP'da mobil imzayı hangi işlemler için kullanabilirim?

Şu anda EKAP'da mobil imza sadece ihale dokümanı indirmek için kullanılmaktadır. Ancak, elektronik imza ile yapılabilen tüm işlemlerin mobil imza ile de yapılabilmesi mümkün olacaktır.

3

Mobil imzamı kullanarak EKAP'tan nasıl doküman indirebilirim?

EKAP uygulamasına giriş yapılır. İhale İşlemleri > İhale Dokümanı indirme menüsü açılır. İndirmek istediğiniz İhale Dokümanına ait İhale Kayıt Numarası girilir ve "Ara" düğmesine basılır. Doküman indirme sayfasından "M-imzalı indir" butonuna bastığınızda Bildirim Tipini seçmeniz gerekmektedir, sonrasında "Devam" butonuna basarak ve mobil cihaz numaranızı girerek mobil imza ile İhale Dokümanını indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için İhale Dokümanı İndirme sayfasında yer alan "M-imza ile İhale Dokümanı İndirme Yardım Videosu" butonuna basarak tüm detayları adımları ile izleyebilirsiniz.

4

Mobil imza şifremi gönderebilmek için ne kadar süreye ihtiyacım var?

“İhale Dokümanı İndirme” sayfasındaki "Devam" butonuna bastıktan sonra mobil imza şifrenizi 180 saniye (3 dakika) içerisinde göndermeniz gerekmektedir.

5

Mobil imza kullanarak indirdiğim dokümanları EKAP üzerinde tekrar görebilir miyim?

Mobil imza ile indirilen ihale dokümanı kullanıcının kişisel bilgisayarına indirilmektedir. Fakat İhale İşlemleri -> E-imza/M-imza İndirme Tutanak Çıktısı menüsünden daha önceden indirilmiş dokümanların tutanaklarına erişilebilmektedir.

6

EKAP'ta hangi yetkiye sahip kullanıcılar mobil imza kullanarak ihale dokümanı indirebilirler?

İmza Yetkilisi olan tüm kullanıcılar mobil imza ile ihale dokümanı indirebilir.

7

Mobil imza ile İhale Dokümanı indirdiğimde ihale dokümanını satın almış sayılır mıyım?

Evet, mobil imza ile ihale dokümanı indirme işlemlerinizi tamamlayıp, "Dokümanı İndir" butonuna basarak ihale dokümanını indirdikten sonra ihale dokümanını satın almış olursunuz.

8

Mobil imza ile doküman indirme işleminin mevzuat açısından elektronik imza ile doküman indirme ile arasında bir fark bulunuyor mu?

Elektronik imza açık anahtar altyapısını (AAA) kullanarak sertifika ve gizli anahtar (imza oluşturma verisi) ile oluşturulan imzaya denir. Mobil imza ise gizli anahtarın SIM kartta saklanarak telefon aracılığıyla kullanıldığı elektronik imzadır.

Mobil imza hem uluslararası standartlara hem de 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygundur ve elektronik imzayla arasında bir fark bulunmamaktadır.

9

Mobil imza ile doküman indirildikten sonra elektronik imza ile yeniden indirmem gerekiyor mu?

Hayır, gerekmiyor.

10

Mobil imza ile indirilen dokümanları nasıl ayırt edebilirim?

EKAP'a istekli olarak giriş yaptıktan sonra İhale İşlemleri > E-imza/M-imza İndirme Tutanak Çıktısı menüsü seçilerek açılan ekranda indirilen ihale dokümanına ait IKN ile arama yapıldığında indirilen dokümanın hangi yöntem kullanılarak indirildiği bilgisine ulaşılabilir.

11

EKAP'ta kayıtlı iki tane firmamız var. Kendi mobil imzam ile iki firma için de ihale dokümanı indirebilir miyim?

Evet, kullanıcı her iki firma için de istekli imza yetkilisi olduğu takdirde mobil imzasını kullanarak ihale dokümanını indirebilir.

12

E-ihaleye geçildiğinde elektronik imza ile EKAP'tan teklif gönderebileceğiz. Aynı işlem mobil imza için de geçerli olacak mı?

Bu hizmet şu an için sunulmamaktadır, ancak elektronik imza ile yapılabilen tüm işlemlerin mobil imza ile de yapılabilmesi mümkün olacaktır.

13

Şirketimizde iki tane imza yetkilisi var. İkimiz de ayrı mobil imza mı kullanmalıyız?

Evet, mobil imza kullanıcıları farklı olacağından farklı mobil imzalara sahip olmak zorunludur.

14

Eğer mobil cihazımda gördüğüm parmak izi ile EKAP'taki farklı ise ne yapmalıyım?

Böyle bir durumda güvenliğiniz açısından imzalama işlemlerine devam etmeyiniz.

Başka bir yerde mobil imza kullanmadığınızdan emin olun. Mobil cihazınızda görünen parmak izi EKAP ara yüzünde görünen parmak izi ile aynı olmalıdır. Durumun devam etmesi halinde bağlı bulunduğunuz mobil operatörünüze danışabilirsiniz.

15

Mobil imza firma adına mı alınmalı yoksa kişiye özel olarak mı alınmalı?

Mobil imza kişiye özel alınmaktadır.

16

Benim hem şirket hattım hem de bireysel hattım var. M-İmzayı istediğim hat üzerinden alabilir miyim?

EKAP'a giriş yapan istekli kullanıcısının EKAP'ta kayıtlı olan T.C. Kimlik Numarası ile mobil imzanın kayıtlı olduğu gerçek kişinin T.C. Kimlik numarası aynı olmalıdır. Yani şirket hattı veya bireysel hat eğer istekli imza yetkilisi olarak giriş yapan kullanıcı ile aynı ise EKAP üzerinden mobil imza ile işlem yapabilir.

17

Telefon hattım kendi üzerime kayıtlı değil, mobil imza ile ihale dokümanı indirebilir miyim?

Hayır, EKAP'a giriş yapan istekli kullanıcısının EKAP'ta kayıtlı olan T.C. Kimlik Numarası ile mobil imzanın kayıtlı olduğu gerçek kişinin T.C. Kimlik numarası aynı olmalıdır.

18

Yurt dışından gelip GSM operatörlerinden roaming (hizmet dolaşımı) yapan kişiler mobil imza alabiliyorlar mı?

EKAP Mobil imza işlemleri yalnızca Avea ve Turkcell operatörlerinde kullanılabilmektedir. EKAP alt yapısı şu anda yurt dışı operatörlerini desteklememektedir.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu Bağlantılar