Karı ayrıca belirtilmeyen ihalelerde aşırı düşük sorgulaması KİK KArarı

Karı ayrıca belirtilmeyen ihalelerde aşırı düşük sorgulaması KİK KArarı

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2013/063
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 02.10.2013
Karar No : 2013/UH.I-3769
Şikayetçi:

Temiz Doğa Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VANGÖLÜ CAD. 1.ETAP NO:6 VAN

İhaleyi Yapan Daire:

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık, Yenı Mah.Mıllı Egemenlık Cad. Eskı Hastane Bınası Kat:1 30300 HAKKARİ

Başvuru Tarih ve Sayısı:

03.09.2013 / 28163

Başvuruya Konu İhale:

2013/81975 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında Olup Normal Eğitim Yapan Okullara Taşınan 1883 İlk/Orta Okul Öğrencilerine 180 İş Gününde Öğlen Sıcak Yemek Alım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29.07.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında Olup Normal Eğitim Yapan Okullara Taşınan 1883 İlk/Orta Okul Öğrencilerine 180 İş Gününde Öğlen Sıcak Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Temiz Doğa Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.08.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.08.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2013 tarih ve 28163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3157 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalede yaklaşık maliyetin 864.297,00 TL olarak açıklandığı, yaklaşık maliyet içerisinde %20 kar oranı varsayıldığında karsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu ihale 2013 -2014 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamında olup normal eğitim yapan okullara taşınan 1883 ilkokul ve ortaokul öğrencisine 16.09.2013-13.06.2014 tarihleri arasında 180 süreyle sıcak öğle yemeği alımı işidir.

29.07.2013 tarihinde yapılan ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alınmış/EKAP üzerinden e-imza kullanılmak suretiyle indirilmiş, ihaleye 8 istekli teklif vermiş, 29.07.2013 tarihli ihale komisyonu kararıyla 2 istekli K2 yetki belgesi olmadığından, 1 istekli de K2 yetki belgesi yanında gıda üretim izin belgesi, GSM ruhsatı, Kalite Yönetim Sistem Belgesi sunulmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

İdarece karsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın 29.07.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale Tat-San Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Temiz Doğa Petrol Ürün. Gıda İnşaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. belirlenmiş ve ihale komisyon kararı 31.07.2013 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

Bahse konu ihalede yaklaşık maliyet 864.297,00 TL olarak belirlenmiş olup Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde yaklaşık maliyet içerisindeki kar oranı belirtilmemiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereğince idarece yaklaşık maliyet hesabında % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği hüküm altına alındığından anılan Yönetmelik hükmü uyarınca yapılan hesaplamada bahse konu ihalede kârsız yaklaşık maliyetin 720.247,50 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 523.357,00TL, başvuru sahibinin teklifinin 719.230,68 TL olduğu görülmüştür.

İncelemeye konu ihalede kârsız yaklaşık maliyetin 720.247,50 TL olduğu dikkate alındığında Tat-San Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Temiz Doğa Petrol Ürün. Gıda İnşaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin kârsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı, bu haliyle anılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu anlaşıldığından ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle Tat-San Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Temiz Doğa Petrol Ürün. Gıda İnşaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “bahse konu ihalede yaklaşık maliyetin 864.297,00TL olarak açıklandığı, yaklaşık maliyet içerisinde %20 kâr oranı varsayıldığında kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu,idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca,idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle Tat-San Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Temiz Doğa Petrol Ürün. Gıda İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında“Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2013-2014 Eğitim öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında Olup Normal Eğitim Yapan Okullara Taşınan 1883 İlk/Orta Okul Öğrencilerine 180 İş Gününde Öğlen Sıcak Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğün başına 2,55 TL birim fiyat esas alınarak toplam 864.297,00 TLolarak hesaplandığı,

Bahse konu ihalede (11) adet ihale dokümanı satın alındığı, 29.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 8 istekli tarafından teklif verildiği,

İdarece tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, iki isteklinin teklifinin “K2 Belgeleri olmadığı” gerekçesiyle ve bir isteklinin teklifinin de “Gıda üretim izin belgesi, ISO, K2 belgesi ve GSM ruhsatı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan beş teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Tat-San Ltd. Şti.

525.357,00

Temiz Doğa Ltd. Şti.

719.230,68

Gülaçtı Kardeşler Ltd. Şti.. Şti.-Yetkin Tem Ltd. İş Ort.

720.247,50

Can Gül Ltd. Şti.

823.242,60

Gel-Gör Ltd. Şti.-Ferhat Ltd. Şti. İş Ortaklığı

843.960,60

Şeklinde verildiği, idarece “4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi olan aşırı düşük teklifler ile ilgili hizmet alımlarında herhangi bir sınır değere atıfta bulunulmadığı gibi ihale dokümanlarımızda da söz konusu hizmet alımı ihalesi için idaremizce herhangi bir sınır değerde belirtilmemiştir.” gerekçesine dayanılarak geçerli tekliflerden kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı,

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tüm teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “Düzeltici işlem belirlenmesine niteliğindeki karara katılmıyorum.

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu Bağlantılar