Genel Tebliğ 30. Madde Kamu İhale Bültenine ilişkin genel esaslar

Madde 30- Kamu İhale Bültenine ilişkin genel esaslar
30.1. Kamu İhale Bülteninde (Bülten) yayımlanacak ilanlar ile bu ilanların idarelerce hazırlanması ve yayımlanmak üzere Kuruma gönderilmesine ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmektedir.
30.2. 1/1/2004 tarihinden itibaren Kurum tarafından basılı ve elektronik ortamda çıkarılan Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanları, 1/1/2007 tarihinden itibaren elektronik ortamda çıkarılan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmakta olup, basılı ortamda yayımlanmamaktadır. Bültende yayımlanacak olan ihale ilanlarının, idareler tarafından Kurumca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanması ve Kanunda öngörülen sürelere uygun olarak Bültende yayımlanmak üzere 30.10.1. maddesinde belirtilen süreler gözetilerek Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
30.3. Bültende aşağıda belirtilen ilanlar yayımlanacaktır:
1. Ön ilan: İdarelerin, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ve açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen süreleri dikkate alarak gerçekleştirecekleri ihalelere ilişkin verebilecekleri ilanlardır.
2. İhale ilanı: İdarelerin, uygulayacakları ihale usulü ve ihalenin yaklaşık maliyetine göre Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen ilan sürelerini dikkate alarak mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, yapım işleri ve çerçeve anlaşma ihalelerine ilişkin verecekleri ilanlardır.
3. İhale düzeltme ilanı: İdareler tarafından yayımlattırılan ihale ilanlarında, Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ilanın yayımlanmasını takip eden süreler içinde (13 üncü maddeye göre yirmi beş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilanların yayımlanmasını takip eden on beş gün, diğer ihalelerde ise on gün içinde) hatalı hususlar için verilecek ilanlardır.
4. İhale iptal ilanı: İdarelerce, gerekli görülen hallerde veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel teşkil edecek ve düzeltilmesi mümkün olmayacak hususların tespit edildiği hallerde Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında ihale saatinden önce iptal edilen ihalenin duyurusuna yönelik verilecek ilanlardır.
4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hariç diğer maddelerinde yer alan hükümler gereğince iptal edilen ihaleler için iptal ilanı düzenlenmesi gerekmediğinden, bu ihalelere ilişkin iptal ilanı gönderilmesi durumunda Bültende yayımlanmayacaktır.
5. İhale sonucunun ilanı: İdarelerin 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdikleri ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren ilanlardır.
6. Diğer ilanlar: Kanun kapsamında olmayan idareler tarafından gerçekleştirilen ihaleler ile Kanun kapsamındaki idarelerin Kanuna tabi olmadan gerçekleştirdikleri ihalelerin ilanları ve bu ihalelere ilişkin düzeltme, iptal ve sonuç ilanlarıdır. Söz konusu ilanlar, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ilanlara ilişkin standart formlara uygun olma zorunluluğu aranmaksızın, (Ek-O.4)’de yer alan ilan formuna uygun olarak Kamu İhale Bülteninde yayımlanabilmektedir.
30.4. İhale sürecinin önemli bir adımını oluşturan ihale ilanlarının, idarelerce Kanun ve ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğinin hükümleri ile ekleri esas alınarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle Bültende yayımlanacak olan ihale ilanlarının Kurum tarafından hazırlanan ve internet üzerinden uygulamaya konulan “İlan Hazırlama ve Gönderme Programı” kullanılarak hazırlanması ve internet aracılığı ile Kuruma gönderilmesi zorunludur. Böylece, ilanlarda yapılan hataların asgari seviyeye indirilmesi, ilanın hatalı olması nedeniyle ihale sürecinin uzamasının önlenmesi ve idarelerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamaları amaçlanmaktadır.
30.5. “İlan Hazırlama ve Gönderme Programı”, Kanun ve ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinin hükümleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, yapılması planlanan ihaleye uygun doğru ilan modülünün açılabilmesi için ihaleye ilişkin ön bilgilerin yer aldığı ilk kayıt formunun (ihale ekle seçeneği) doğru ve eksiksiz olarak doldurulması büyük önem taşımaktadır. Mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanda bulunması zorunlu hususlar standart olarak modülde ekrana gelmekte ve idarenin düzenlemesine bırakılan hususlar hariç müdahale edilememektedir. İdarenin tercihine bırakılan hususlar ise seçmeli olarak ekrana gelmektedir.
30.6. Gerek zorunlu hususlarda gerekse seçmeli hususlarda yapılabilecek olası hataların en aza indirgenmesi amacıyla idarelerce hazırlanarak Kuruma internet üzerinden gönderilen ilan metinleri, Kurumun ilgili birimince idarelere yol göstermesi amacıyla ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu aşamada mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilebilen hususlarda internet üzerinden idarelere bilgi akışı sağlanmaktadır. İlanın söz konusu tespitler dikkate alınmadan aynen veya bir kısmı düzeltilerek tekrar Kuruma gönderilmesi halinde ise ilan yayım için kabul edilmektedir. Kurum, ilan üzerinde idarelere yol göstermek amacıyla ön inceleme yaptığından, bu aşamada tespit edilip düzeltilmeyen hususlar ile tespit edilemeyen diğer mevzuata aykırı hususlarda sorumluluk idareye aittir.
30.7. İhale ilanlarının yayımlanabilmesi için Kurum tarafından belirlenen ihale ilan ücretinin idarelerce Kurumun internet sayfasında duyurulan ilgili bankalar nezdindeki Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılması gerekmektedir. Ön ilan ve ihale sonucunun ilanı ile düzeltme ve iptal ilanları ücretsiz olarak Bültende yayımlanacaktır.
30.8. İhale ilanlarının yayıma alınması aşamasında Kurum tarafından yapılan ilan ücret kontrolü, idare tarafından Kuruma gönderilen “Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu” üzerinde bulunan tahsilat bilgileri ile banka tarafından gönderilen tahsilat bilgilerinin elektronik ortamda eşleştirilmesi suretiyle gerçekleştirildiğinden, herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için ilan ücretinin Türkiye Halk Bankası dışındaki bankalardan Elektronik Fon Transferi (EFT) yapılarak ödenmemesi ve dekont üzerinde yer alan ihale kayıt numarasının doğru olarak yazılmış olması gerekmektedir.
30.9. İlan metinlerinin ön incelemeden geçirilerek yayım için kabul edilmesi ve ücretinin ödenmesini müteakip (ön ilan, ihale sonucunun ilanı ile düzeltme ve iptal ilanları için ücret ödenmesi gerekmemektedir) Kurumun internet sayfasında yer alan “Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu”nun eksiksiz ve doğru olarak doldurularak internet üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu form gönderilmeden ilanın yayımlanması mümkün değildir.
30.10. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması hedefi doğrultusunda Bültende yayımlanacak ilanlarla ilgili tüm işlemler sadece internet ortamındaki Kamu Satınalma Platformu üzerinden gerçekleştirileceğinden Protokol uygulamasına son verilmiştir.
30.10.1. Bu çerçevede, protokol yapan idare ve protokol yapmayan idare ayrımı ortadan kalktığından, tüm idarelerin Bültende yayımlatacakları ilanları için Kuruma herhangi bir evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, Kamu Satınalma Platformu üzerinden ilanlar ile ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerin teyidine yönelik postayla gönderilecek evraklar dikkate alınmayacaktır.
İdarelerin internet ortamındaki Kamu Satınalma Platformu üzerinden ilanla ilgili gerçekleştirecekleri işlemler nihai işlem olarak kabul edilecektir.
Kurumda yapılacak hazırlık süreci dikkate alınarak, ilanların yayımlanması gereken tarihten en az 2 iş günü önce (yayım günü hariç) Kurum kayıtlarındaki tüm işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
İdarece gönderilen ve Kurum tarafından kabul işlemi yapılan ilanlar için “Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu”nun yukarıda belirtilen asgari süreye uygun olarak gönderilmemesi halinde, söz konusu ilanlar Kurum tarafından iade edilecektir.
30.10.2 Olağanüstü durumlar nedeniyle internet erişiminin uzun süreli kesilmesi sonucunda ilanların internet aracılığı ile gönderilememesi halinde veya Kurumca duyurusu yapılmak kaydı ile ilan modüllerine erişimde teknik bir sorun oluştuğunda; idarece elden ya da posta yoluyla gönderilen ilanların Kurumun “İlan Hazırlama ve Gönderme Programı” formatına uygun olarak hazırlanması ve ihale/idare yetkilisince imzalanması, ilanın disket/CD’ye kaydedilmiş olması, ödeme dekontunun aslı veya idarece onaylı suretinin bulunması ve bu belge ve bilgilerin usulüne uygun olarak doldurulan ve ihale/idare yetkilisince onaylanan “Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu” ekinde Kuruma gönderilmesi durumunda yayımlanacaktır. Kuruma posta yolu ile gönderilen onaylanmış basılı ilan örneğinin disket/CD ortamındaki ilan metni ile aynı olması zorunludur. Yayım işleri, disket/CD ile gönderilmiş olan ilan metni esas alınarak yürütülecektir. Bu madde kapsamında gönderilecek ihale ilanlarının Kanunda öngörülen sürelerde yayımlanmasını sağlamak üzere postada olabilecek gecikmeler ve Kurumda yapılacak hazırlık süreci dikkate alınarak yayımlanması gereken tarihten en az 3 iş günü önce (yayım günü hariç) Kurum kayıtlarına ulaşmış olması gerekmektedir.
İdarece ilanların yukarıda belirtilen asgari süreye uygun olarak gönderilmemesi halinde, söz konusu ilanlar Kurum tarafından iade edilecektir.
30.11. Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılan her ihale için ayrı ilan düzenlenmesi esas olup, birden fazla ihalenin bir ilan başlığı altında birleştirilerek yayımlanması mümkün bulunmamaktadır.
30.12. 1/1/2007 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda yayımlanan Kamu İhale Bülteni ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır. Bültenden yararlanabilmek için Kurumun internet sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak kullanıcı adı ve şifre alınması yeterlidir. İdareler, ilanlarının yayımlanmış olduğu Bültene yeni bir kayıt işlemine gerek olmaksızın Kamu Satınalma Platformu üzerindeki “İlan Durum İzleme” penceresinden erişebilmektedirler.
30.13. Kamu İhale Bülteni haftada en fazla beş iş günü yayımlanır.
30.14. İdarelerin hazırlayacakları ihale ilan metinlerinin; ihale konusunun özelliğine ve uygulanacak ihale usulüne göre, Kanunun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili kısımları esas alınarak hazırlanmış olan ihale dokümanında belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlendiği kabul edilecek ve yapılan ön inceleme sonucunda yayımlanan ilanlarda oluşabilecek hatalardan idareler sorumlu olacaktır. İdarelerin, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanlarını, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en kısa süre içinde yeniden incelemeleri, tespit edecekleri olası hata ve eksikliklerin süresi içinde düzeltme ilanı yoluyla giderilerek ihale sürecinin aksamadan devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.