Madde 79

Genel Tebliğ 79.Madde Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 79- (Değişik: 30/07/2010 -27657 RG/ 3. md.) Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;